Splošni prodajni pogoji

 1. SPLOŠNA DOLOČILA
 2. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prodajne posle. Pogoje, ki odstopajo ali nasprotujejo splošnim prodajnim pogojem, podjetje Udden d.o.o. priznava le, v kolikor se z njimi pogodbeno ali na kakršen koli drug pisni način, izrecno strinja.
 3. Dobavni in nabavni pogoji kupcev so za podjetje Udden d.o.o. obvezujoči le v primeru, da so bili ob naročilu priloženi in se je podjetje Udden d.o.o. z njihovo vsebino izrecno strinjalo. Za razlago trgovinskih klavzul, se uporablja takrat veljavna izdaja Uradnih pravil Mednarodne trgovinske zbornice (Incoterms).
 4. Kupec s potrditvijo ponudbe ali z naročilom sprejema splošne prodajne pogoje podjetja Udden d.o.o.

 

 1. PONUDBE IN NAROČILA
 2. Ponudba zavezuje podjetje Udden d.o.o. za čas, ki je naveden v ponudbi oziroma do odprodaje zaloge. Če rok ni naveden, velja, da je rok veljavnosti ponudbe 3 delovne dni. Ponudba je za kupca neobvezujoča le dokler je slednji ne potrdi v pisni obliki.
 3. Naročilo je sprejeto šele takrat, ko ga podjetje Udden d.o.o. pisno potrdi in je kot tako za obe strani zavezujoče.
 4. Če kupec naroča blago posebnih lastnosti (npr. posebne zahteve glede pakiranja itd.), mora biti njegovo naročilo natančno specificirano in obvezno podano v pisni obliki. Šteje se, da je takšno naročilo prejeto šele s trenutkom izrecne prodajalčeve pisne potrditve takšnega posebnega naročila.

 

III. DOBAVA BLAGA

 1. Dobavni roki so obvezujoči samo v primeru, da so pisno dogovorjeni. Običajno se dobavni rok navede na potrditvi naročila.
 2. Podjetje Udden d.o.o. si v primeru zastojev v proizvodnji, višje sile ali drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov (npr. zakasnitve, ki nastanejo s strani prevoznika), pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas, ki je enak času trajanja izrednega in nepredvidljivega dogodka. V primeru, da dogodki, našteti v prejšnjem stavku, trajajo več kot 1 mesec, si podjetje Udden d.o.o. pridržuje pravico brez stroškov odstopiti od izpolnitve naročila.
 3. Dogovorjeni rok oz. dan dobave se šteje kot datum opravljene storitve.
 4. Dobavne obveznosti rokovno mirujejo, dokler je kupec v zaostanku s plačili ali ne izvede katerega od nujnih postopkov pri naročilu.
 5. V primeru odpovedi naročila s strani kupca, je slednji dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki nastanejo v zvezi z odpovedjo naročila.

 

 1. CENE IN PLAČILNI POGOJI
 2. Cene so navedene v EUR, FCA Udden d.o.o. skladišče Trzin, v skladu s takrat veljavno izdajo Uradnih pravil Mednarodne trgovinske zbornice (Incoterms), brez davkov ali drugih dajatev in ne vključujejo stroškov embalaže in drugih zaščitnih sredstev, ki so uporabljeni za preprečitev poškodb med transportom blaga, razen če ni drugače pisno dogovorjeno.
 3. Za ceno, plačilne pogoje in dobavne roke so odločilni podatki v potrditvi naročila.
 4. Obveznost plačila zapade v rokih, določenih na izstavljenih računih. Da je plačilo izvršeno se šteje, ko je denar na transakcijskem računu podjetja Udden d.o.o.
 5. V primeru zamud pri plačilu veljajo zakonite zamudne obresti. Kupcu bodo zaračunani stroški za opomine in storitve, ki jih mora Udden d.o.o. posebej opraviti za dosego plačila prodanega blaga oz. opravljene storitve.
 6. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo izključno pod pogoji, ki jih določi prodajalec.

 

 1. LASTNIŠKI PRIDRŽEK
 2. Podjetje Udden d.o.o. si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolne izpolnitve obveznosti, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
 3. V primeru, da kupec zamuja s plačilom prevzetega blaga, si pridržujemo pravico odrediti prepoved nadaljnje dostave blaga in dobavljeno blago vzeti nazaj na kupčeve stroške.
 4. Pri zaplembi ali drugačnem uveljavljanju lastninskega zahtevka tretje osebe, je kupec dolžan opozoriti tretjo osebo na lastninsko pravico podjetja Udden d.o.o. in ga o tem nemudoma obvestiti. 
 5. ODGOVORNOST ZA NAPAKE PRI PRODAJI
 6. Kupec lahko, ob morebitnih ugotovljenih neskladnostih glede kakovosti ali količine, vrne blago v skladišče podjetja Udden d.o.o. le s pisnim soglasjem le-tega.
 7. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga opraviti kvalitativni in kvantitativni prevzem in prodajalca o napakah obvestiti takoj ob prevzemu, skrite napake pa takoj, ko so bile odkrite, vendar ne več kot 1 mesec od prevzema blaga. V nasprotnem primeru izgubi pravice iz naslova jamčevanja.
 8. Prejeti paket kupec pregleda ob prisotnosti dostavljavca. 
  V primeru zunanjih poškodb embalaže, opozori dostavljavca nemudoma v njegovi prisotnosti odpre paket in preveri vsebino. V kolikor je vsebina paketa poškodovana in za kupca posledično neuporabna, paketa ni potrebno prevzeti in ga kupec lahko zavrne. V tem primeru kupec o težavi nemudoma obvesti podjetje Udden d.o.o. Pri tem mora kupec pri dostavljavcu  izdelati zapisnik o poškodovani pošiljki, ki mora biti podpisan s strani prejemnika in dostavljavca, saj zapisnik v nadaljnjem postopku služi kot dokazilo o poškodovani pošiljki.
 9. Pravočasno in upravičeno reklamirano ali manjkajoče blago podjetje Udden d.o.o. po lastni presoji nadomesti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu, oziroma izda dobropis. To ne velja za blago, ki je bilo poškodovano pri nepravilni manipulaciji s strani kupca, je bilo razstavljeno, ali uporabljeno za vzorce.
 10. Izrecno je dogovorjeno, da kupec iz naslova reklamacije ni upravičen do kakršnega koli uveljavljanja posredne škode ali izgube dobička.
 11. Podjetje Udden d.o.o. dobavlja blago v okviru specifikacij, ki so podane in zahtevane v dokumentih. Vsi dodatni dogovori izven zahtev v dokumentih se lahko izvedejo le pod pogojem, da so bili dogovorjeni in potrjeni ob naročilu.
 12. Podjetje Udden d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno uporabljenega blaga, ki ni v skladu z njegovim predvidenim namenom uporabe.
 13. Podjetje Udden d.o.o. bo v primeru reklamacije upoštevalo le zahtevke na dobavljeno prevzeto blago.

 

VII. OSTALE DOLOČBE

 1. Podjetje Udden d.o.o. je vedno upravičeno do popravljanja očitnih tipkarskih ali številčnih napak na prodajnih dokumentih.
 2. Oba poslovna partnerja sta obvezana k varovanju zaupnih poslovnih informacij pred tretjimi osebami.
 3. Morebitne spore bosta kupec in podjetje Udden d.o.o. reševala sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegla, je v  pristojnosti podjetja Udden d.o.o. izbor sodišča in pravo, ki se bo uporabilo.

 

Varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na drug način, se ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni samo za notranjo evidenco in v namen, s katerim so posredovani. Podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo samo za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

 

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Udden d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Udden d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

 

Avtorske pravice

Vse besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spremeniti ali na kakršnikoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja Udden d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.